Pictures of TAPOLS by Dutch photographer Peter Schumacher

The following five were taken in Pontianak (jl. Adi Sucipto jail) in Juni 1971.

no.1

no.2

no.3

no.4

No. 5
This picture was taken ar an airport near Balikpapan, East Kalimantan, 1971:

No. 6
BURU Island november 1971

No. 7

Pramudya Ananta Tur His family in Jakarta November 1971
No. 8

no.9

Filmer Basuki Effendi (no 10)

Suprapto SH from Bandung (no 11)

No. 12

no. 13

No 14

No. 15

No. 16

no 17